Tất cả văn bản

Lĩnh vực Cơ quan ban hành 
Tìm kiếm
Năm ban hành  Số lượng kết quả 
Tìm trong            
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 69 /HD-MTTW-BTT 30/03/2017 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số: 72 /HD-MTTW-BTT 30/03/2017 Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số: 64/HD-MTTW-BTT 30/03/2017 Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017
Số: 65/HD-MTTW-BTT 30/03/2017 Công tác Phong trào năm 2017
Số: 70/HD-MTTW-BTT 30/03/2017 Công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017
Số: 66 /HD-MTTW-BTT 30/03/2017 THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2017
Số: 67 /HD-MTTW-BTT 30/03/2017 CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2017
Số: 3233/MTTW-BTT 30/03/2017 V/v phối hợp triển khai các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017
Số: 19/CTr-MTTW 30/03/2017 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
Số: 138 /TB-MTTW-BTT 21/03/2017 Thông báo Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đổi mới công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017
số 1198/QĐ-MTTW- ĐCT 21/03/2017 QUY CHẾ Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016
Số: 333 /KH-MTTW-BTT 21/03/2017 KẾ HOẠCH Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017
Số: 350/KH- MTTW- BTT 21/03/2017 KẾ HOẠCH tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017
Số: 349/KH-MTTW-BTT 21/03/2017 KẾ HOẠCH Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017
Số: 68/HD-MTTW-BTT 21/03/2017 HƯỚNG DẪN Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017
Số: 73 /HD-MTTW-BTT 01/12/2016 Tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017
Số lượt truy cập: 111046  -  Số người online: 31