Tất cả văn bản

Lĩnh vực Cơ quan ban hành 
Tìm kiếm
Năm ban hành  Số lượng kết quả 
Tìm trong            
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 138 /TB-MTTW-BTT 21/03/2017 Thông báo Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đổi mới công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017
số 1198/QĐ-MTTW- ĐCT 21/03/2017 QUY CHẾ Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016
Số: 333 /KH-MTTW-BTT 21/03/2017 KẾ HOẠCH Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017
Số: 350/KH- MTTW- BTT 21/03/2017 KẾ HOẠCH tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017
Số: 349/KH-MTTW-BTT 21/03/2017 KẾ HOẠCH Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017
Số: 68/HD-MTTW-BTT 21/03/2017 HƯỚNG DẪN Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017
1781/QĐ-TTg 22/11/2012 Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020
52/2012/QĐ-TTg 16/11/2012 Về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp
99/2012/NĐ-CP 15/11/2012 Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
94/2012/NĐ-CP 12/11/2012 Về sản xuất, kinh doanh rượu
95/2012/NĐ-CP 12/11/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
50/2012/QĐ-TTg 09/11/2012 Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định
49/2012/QĐ-TTg 08/11/2012 Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
91/2012/NĐ-CP 08/11/2012 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
92/2012/NĐ-CP 08/11/2012 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
93/2012/NĐ-CP 08/11/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
47/2012/QĐ-TTg 01/11/2012 Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm
48/2012/QĐ-TTg 01/11/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
46/2012/QĐ-TTg 29/10/2012 Về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2012 - 2015
89/2012/NĐ-CP 24/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược
87/2012/NĐ-CP 23/10/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
88/2012/NĐ-CP 23/10/2012 Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
86/2012/NĐ-CP 19/10/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường
Số lượt truy cập: 73623  -  Số người online: 44