Giám sát và phản biện xã hội

MTTQ huyện Lâm Thao (Phú Thọ): Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Trong những năm qua, MTTQ các cấp trong huyện Lâm Thao đã tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp trong việc giám sát hoạt động của cơ quan chính quyền và của cán bộ, công chức theo các nội dung đã được ký kết giữa MTTQ và HĐND- UBND. Từ đó đã góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn trật tự trị an, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Tuy nhiên, trên thực tế, vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có lúc, có nơi hoạt động chưa thực sự hiệu quả, MTTQ chủ yếu vẫn là tập hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cán bộ, nhân dân về chế độ, chính sách... chứ chưa có nhiều ý kiến thực sự khoa học nêu ra để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Vai trò của MTTQ mới chỉ dừng lại ở chức năng giám sát mà chưa có phản biện và dù được quy định trong Luật Mặt trận nhưng thực tế cho thấy, cách thức, đối tượng, cơ chế ràng buộc của giám sát vẫn chưa thực sự cụ thể. MTTQ chưa tổ chức được các chương trình giám sát riêng mà chỉ là phối hợp với các cơ quan tiến hành giám sát...

Ngay sau khi được quán triệt và là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm trong chỉ đạo thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Ủy  ban MTTQ huyện Lâm Thao đã kịp thời xin ý kiến lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy và Ủy ban MTTQ tỉnh thành lập 2 Ban tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện (Ban tư vấn về Dân chủ- Pháp luật và Ban tư vấn về Kinh tế- Văn hoá- Xã hội) gồm 10 thành viên nhằm cụ thể hóa Quy chế gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Để công tác giám sát và phản biện xã hội không phải là “bới lông tìm vết” để phản kháng, bác bỏ mà bản chất của hoạt động này mang tính xây dựng, làm cho các quyết định của cơ quan Đảng, chính quyền được hoàn thiện hơn, đúng đắn hơn, phù hợp với ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân và có tính khả thi cao; giúp cho đảng viên, cán bộ công chức thấy được những khiếm khuyết, góp phần đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, MTTQ huyện đã lựa chọn những vấn đề có quan hệ trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, những vấn đề mà các thành viên của MTTQ và dư luận xã hội quan tâm để xây dựng nội dung giám sát, nội dung phản biện, hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong nội dung giám sát, MTTQ huyện đã đề ra 5 nội dung cụ thể để tiến hành giám sát: Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời các ý kiến kiến nghị, đề xuất của công dân và cử tri; việc quản lý, sử dụng và hiệu quả của nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm, học sinh sinh viên; tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền theo phân cấp; quản lý, sử dụng đất (Đấu giá, giao quyền sử dụng đất). Đây là điểm khác biệt so với nội dung giám sát trước đây của MTTQ.

Ủy ban MTTQ huyện đã Ban hành Quy chế hoạt động của Ban tư vấn Ủy ban MTTQ huyện Lâm Thao khóa XXIV, nhiệm kỳ 2014 – 2019; chọn đơn vị xã Cao Xá làm điểm chỉ đạo triển khai, đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm để nhân diện rộng. Mỗi xã, thị trấn chọn 1 khu dân cư để chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng. Tính đến nay, 14/14 xã, thị trấn đã chỉ đạo thành lập xong Tổ tư vấn Ủy ban MTTQ xã, thị trấn. Các tổ chức thành viên của MTTQ đã xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức quán triệt, phổ biến quy chế, quy định và các văn bản hướng dẫn; tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về quyền và trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế.

Có thể nói công tác triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn huyện Lâm Thao bước đầu đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

Minh Xuân

Gửi phản hồi
Tiêu đề *
Người gửi *
Email *
Mã bảo mật *
Nội dung bình luận *
Số lượt truy cập: 148220  -  Số người online: 21