Giám sát và phản biện xã hội

Phú Thọ: Chú trọng quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TƯ, Quyết định số 218-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” (gọi tắt là QĐ 217 và QĐ 218), Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp triển khai thực hiện các nội dung đạt nhiều kết quả, đảm bảo trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp hội viên và các tầng lớp nhân dân.

3 năm 2013-2016, Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức 294 hội nghị triển khai thực hiện QĐ 217, 218 cho đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, thành viên Ban tư vấn, tổ tư vấn, thành viên Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng; tiến hành 7 cuộc giám sát tập trung vào các lĩnh vực mà nhân dân và xã hội đang quan tâm và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Năm 2014, đã tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật và kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi và thủy sản tại 4 huyện, 8 xã và 5 đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Sở Công thương; giám sát việc hạ tải và xử lý việc hạ tải của các loại xe cơ giới chở quá khổ, quá tải tại Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và một số trạm cân trên địa bàn.

Năm 2015, tiến hành giám sát thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với các đối tượng là hộ nghèo và hộ cận nghèo tại 8 đơn vị cấp xã, 4 đơn vị cấp huyện; giám sát việc thực hiện về hòa giải cơ sở theo một số quy định của pháp luật tại 8 đơn vị cấp xã, 4 đơn vị cấp huyện. Năm 2016, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật đối với hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng tại 8 đơn vị cấp xã và 4 đơn vị cấp huyện.

Qua giám sát đã kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về: Kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi và thủy sản của các hộ kinh doanh đều tự phát do đó chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chưa có kho chứa hàng, tủ trưng bày hàng hóa, không có nội quy và trang thiết bị PCCC, bảo hộ lao động…

Đối với việc hạ tải và xử lý hạ tải của các loại xe cơ giới chở quá khổ quá tải cho thấy vẫn còn hiện tượng xe chở quá khổ, quá tải né tránh trạm cân, tránh sự kiểm soát, xử lý của lực lượng chức năng; một số thiết bị cân tải trọng xe có độ chính xác không cao, nhiều mã cân sai số nhiều lần so với thực tế chở hàng của phương tiện.

Trong việc giám sát thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với các đối tượng là hộ nghèo và hộ cận nghèo phát hiện hiện tượng cấp trùng thẻ, in sai thông tin trên thẻ, việc cấp lại thẻ còn chậm… Trong công tác hòa giải ở cơ sở còn hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm hòa giải của thành viên các tổ hòa giải…

Chủ động lựa chọn và triển khai các nội dung giám sát phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban MTTQ cấp huyện đã tổ chức được 68 cuộc giám sát; cấp xã 869 cuộc giám sát, các đoàn thể - chính trị 19 cuộc giám sát theo QĐ 217, một số địa phương làm tốt như: Thành phố Việt Trì và các huyện Lâm Thao, Tam Nông, Cẩm Khê.

Tiếp tục thực hiện QĐ 217, 218, Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm; tập huấn tới cán bộ mặt trận từ tỉnh đến cơ sở để nắm rõ nguyên tắc, phương pháp thực hiện, lựa chọn nội dung giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tham gia giám sát, góp ý, phản biện các dự thảo  các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thu Hà

Số lượt truy cập: 346622  -  Số người online: 42