Giám sát và phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội

Thời gian qua, phát huy vai trò của mình, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Theo đó, tháng 3/2017, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh. Đoàn giám sát chỉ ra 6 tồn tại, hạn chế; đề xuất, kiến nghị với tỉnh 9 nội dung tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; có cơ chế để thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao xử lý rác thải tại địa phương; điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án vận chuyển, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh...

Tháng 5/2017, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức giám sát tình hình thực thi pháp luật về quản lý, giáo dục các đối tượng chấp hành án treo, án cải tạo không giam giữ và cảm hóa giáo dục người lầm lỗi trên địa bàn tỉnh. Sau giám sát, đã kiến nghị 11 nội dung thực hiện tốt Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, tập thể, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân trong việc giám sát, giáo dục các đối tượng chấp hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ và bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Quan tâm xây dựng các chương trình, đề án dạy nghề, tư vấn định hướng cuộc sống, việc làm và có chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân giúp đỡ, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Ủy ban MTTQ cấp huyện tổ chức giám sát 9 cuộc; MTTQ các xã, phường, thị trấn tổ chức giám sát 26 cuộc, với các nội dung: Thực hiện hỗ trợ giá, giống lúa; quy hoạch, sử dụng đất; hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng; xây dựng cơ bản trên địa bàn; chi trả hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; thực hiện chế độ bảo trợ xã hội đối với phụ nữ, trẻ em... Sau giám sát đã kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan giải quyết tồn tại, hạn chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện đúng các chính sách theo quy định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2016; phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát thực hiện Luật Thanh tra; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giám sát, kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thế và thành phố Bắc Giang. Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp và các ngành chức năng giám sát nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội như: Giám sát quản lý, điều hành và quyết toán tài chính, ngân sách nhà nước giai đoạn 2015 - 2016; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện các quy định của pháp luật về bảo tồn, tu bổ các di tích lịch sử; thực hiện Luật An toàn giao thông; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân...

Cùng đó, Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia phản biện, góp ý 14 dự thảo văn bản của tỉnh và 13 dự thảo Luật; đề xuất 11 nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng pháp luật và 04 nội dung giám sát với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ủy ban MTTQ cấp huyện tham gia phản biện, góp ý 19 dự thảo nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.../.

Nguyễn An 

Số lượt truy cập: 346645  -  Số người online: 31